فوق لیسانس نقاشی

آشنایی با زبان‌های: مقداری انگلیسی

حقوق پیشنهادی: توافقی

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 68 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی (کم)

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 82 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم ریاضی

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی (متوسط)

حقوق پیشنهادی: 0

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 83 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


مهندسی صنایع

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 84 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس عمران

آشنایی با زبان‌های: فارسی انگلیسی

حقوق پیشنهادی: 3000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 90 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی

حقوق پیشنهادی: 1000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 92 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم

آشنایی با زبان‌های: فارسی و کمی ترکی

حقوق پیشنهادی: 1500

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 95 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کارشناسی ارشد زبان

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی و آلمانی

حقوق پیشنهادی: 2700

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 96 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم

آشنایی با زبان‌های: فارسی و عربی به طور کامل و انگلیسی کم

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 97 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


ليسانس حقوق

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی گرجی کردی

حقوق پیشنهادی: 600

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 98 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دانشجو انصرافي كامپيوتر

آشنایی با زبان‌های: فارسي انگليسي

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 100 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


فوق دیپلم

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی کامل، روسی و اسپانیایی در حال تحصیل

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 106 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه(گروه عمران)

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 111 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


ليسانس حقوق

آشنایی با زبان‌های: انگليسي در حد مبتدي

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 113 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم

آشنایی با زبان‌های: ترکی و فارسی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 115 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی ناقص

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 116 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی فارسی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 117 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کارشناسی گردشگری

آشنایی با زبان‌های: فرانسوی، انگلیسی و فارسی

حقوق پیشنهادی: 1500

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 118 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس کامپیوتر

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی متوسط

حقوق پیشنهادی: 1500

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 120 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کارشناسی مدیریت صنعتی

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی-ترکی.درحال یادگیری زبان گرجی نیز هستم

حقوق پیشنهادی: 800

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 121 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم فنی

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی فول و ترکی استانبولی فول

حقوق پیشنهادی: 0

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 122 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم

آشنایی با زبان‌های: ترکی .فارسی

حقوق پیشنهادی: 300

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 127 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم

آشنایی با زبان‌های: ترکی . فارسی .

حقوق پیشنهادی: 1000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 130 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس کامپیوتر

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی کمی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 131 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم گرافیک و کامپیوتر

آشنایی با زبان‌های: فارسی و کمی انگلیسی

حقوق پیشنهادی: 1500

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 133 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


ليسانس حسابداري

آشنایی با زبان‌های: انگليسي

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 134 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


ليسانس كامپيوتر-نرم افزار

آشنایی با زبان‌های: انگليسي

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 135 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


ديپلم

آشنایی با زبان‌های: انگليسي

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 137 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم

آشنایی با زبان‌های: فارسی.ترکی.گرجی

حقوق پیشنهادی: 1000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 138 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس کامپیوتر

آشنایی با زبان‌های: کمی انگلیسی- کمی گرجی

حقوق پیشنهادی: 1000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 139 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


ليسانس مكانيك . ليسانس زبان روسي

آشنایی با زبان‌های: فارسي ، روسي

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 140 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کارشناسی

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی (خوب)گرجی نوشتن (خوب)

حقوق پیشنهادی: 800

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 141 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس عمران

آشنایی با زبان‌های: فارسی کامل. انگلیسی و عربی متوسط. گرجی ضعیف

حقوق پیشنهادی: 2000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 142 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس عمران-عمران

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی و ترکی استانبولی و آذری خیلی خوب.روسی و زبان ارمنی آشنایی و در حد متوسط.

حقوق پیشنهادی: 4000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 144 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


ليسانس حسابداري

آشنایی با زبان‌های: فارسي،انگليسي

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 145 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی و فارسی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 146 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


فوق دیپلم معماری

آشنایی با زبان‌های: کمی گرجی

حقوق پیشنهادی: 1000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 147 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


مهندسي تكنولوژي سخت افزار رايانه

آشنایی با زبان‌های: كمي انگليسي وكمي تركي

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 148 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


فوق ديپلم مكانيك خودرو

آشنایی با زبان‌های: فارسي ، انگليسي ، مقداري تركي استانبولي و مقداري روسي

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 149 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کارشناسی ارشد سازه های دریایی

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی فارسی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 150 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


فوق لیسانس ریاضی

آشنایی با زبان‌های: فارسی و یکم انگلیسی

حقوق پیشنهادی: 2000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 151 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


فوق دیپلم

آشنایی با زبان‌های: فارسی. انگلیسی متوسط

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 152 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کارشناسی ارشد حقوق

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 153 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 154 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


ديپلم

آشنایی با زبان‌های: انگليسى در حد متوسط

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 155 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


ليسانس

آشنایی با زبان‌های: انگليسى و فارسى

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 156 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کاردانی

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی

حقوق پیشنهادی: 2000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 157 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


سیکل

آشنایی با زبان‌های: فارسی و البته با نرم افزار مترجم گوگل هم مسلط می باشم

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 164 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


فوق دیپلم برق

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی و فرانسه

حقوق پیشنهادی: 2500

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 165 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


فوق دیپلم گرافیک کامپیوتر

آشنایی با زبان‌های: تقریبا انگلیسی

حقوق پیشنهادی: 50

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 166 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم علوم تجربی

آشنایی با زبان‌های: عربی ، اردو ، هندی ، انگلیسی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 167 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی متوسط

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 175 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


فوق دیپلم.کاردانی

آشنایی با زبان‌های: فارسی. انگلیسی .کوردی.در حال یادگیری زبان گرجی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 177 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس عمران

آشنایی با زبان‌های: ترکی استانبولی - آذری - فارسی - تا حدودی انگلیسی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 178 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس مهندسی پزشکی

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی در حد خوب

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 179 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دکتری

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی

حقوق پیشنهادی: 5000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 180 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کارشناسی ناپیوسته

آشنایی با زبان‌های: ترکی استانبولی و در حال مطالعه زبان انگلیسی

حقوق پیشنهادی: 0

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 181 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


ليسانس معمارى داخلى

آشنایی با زبان‌های: فارسى انگليسى كمى گرجى و تركى

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 182 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس تجارت الکترونیک

آشنایی با زبان‌های: فارسی، کوردی ، تورکی، و زبان انگلیسی به صورت کم

حقوق پیشنهادی: 1500

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 183 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کارشناسی ارشد

آشنایی با زبان‌های: فارسی - زبان مادری | انگلیسی - متوسط | گرجی - متوسط

حقوق پیشنهادی: 3000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 184 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس مهندسی نقشه برداری

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی . ترکی . کوردی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 185 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس عمران

آشنایی با زبان‌های: فارسی کامل گرجی متوسط انگلیسی متوسط

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 186 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم

آشنایی با زبان‌های: زبان انگلیسی . متوسط .

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 187 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کارشناسی معماری

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 188 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کاردانی

آشنایی با زبان‌های: اینگلیسی و کمی گرجی

حقوق پیشنهادی:

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 189 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


لیسانس برق

آشنایی با زبان‌های: اذری هستم انگلیسی کم

حقوق پیشنهادی: 2000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 190 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


دیپلم

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی

حقوق پیشنهادی: 2000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 191 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


Deploma

آشنایی با زبان‌های: فارسی کمی انگلیسی

حقوق پیشنهادی: 1000

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 193 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


کارشناسی نرم افزار

آشنایی با زبان‌های: انگلیسی در حد مقدماتی مکالمه

حقوق پیشنهادی: 1

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 194 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)


فوق لیسانس

آشنایی با زبان‌های: روسی...انگلیسی...فارسی

حقوق پیشنهادی: 1500

تماس: غیر قابل مشاهده

کد آگهی: 195 (برای مشاهده‌ی جزئیات و اطلاعات تماس، وارد شوید)